Wydawca treści Wydawca treści

Góra Chełm

„Góra Chełm" - powołany został Zarządzeniem MLiPD, MP 1957, 75/462, jego powierzchnia stanowiła wówczas 12,41 ha. W roku 2012 Zarządzeniem NR 27/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Chełm", rezerwat został powiększony. Dziś ma powierzchnię 23,52ha.  Jest to rezerwat objęty ochroną czynną, położony w leśnictwie Mitręga w miejscowości Hutki-Kanki.  Dominującym przedmiotem ochrony jest las bukowy o charakterze naturalnym na wzgórzu wapiennym. Na terenie rezerwatu stwierdzono 221 gatunków roślin naczyniowych. Z roślin niższych w rezerwacie i jego otoczeniu odnaleziono 71 gatunków mchów i 51 gatunków porostów. Takie zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych to jednocześnie mozaikowość siedlisk, co pociąga za sobą zróżnicowanie fauny. Występuje tutaj m.in.: lis, sarna, jaszczurka zwinka oraz bardzo licznie ptaki. Nagromadzona duża ilość martwego drewna sprzyja występowaniu śluzowców i grzybów saprofitycznych a także owadów i pajęczaków.