Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to forma ochrony przyrody ustanowiona prawnie w Ustawie o ochronie przyrody.  Cechuje się jednak niskim stopniem rygoru ochronności. Działalność gospodarcza podlega na nich niewielkim obostrzeniom. Zakazy na ich terenach dotyczą głównie budowy obiektów szkodliwych oraz niszczenia środowiska naturalnego.

Są to tereny wyróżniające się pod względem przyrodniczym. Cechują się wartościami turystycznymi i rekreacyjnymi, bądź tworzą korytarze ekologiczne pomocne w migracji zwierząt. Zwykle ochroną obejmuje się cały ekosystem np. kompleksy leśne.

Na terenie Nadleśnictwa Siewierz znajdują się  dwa obszary chronionego krajobrazu.

1. Obszar Chronionego Krajobrazu Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd powołany tym samym aktem prawnym jak Park Krajobrazowy Orlich Gniazd  (Uchwała nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dn. 20.06.1980 (Dz. Urz. WRN w Katowicach nr 3, poz. 16). Na gruntach Nadleśnictwa obszar zajmuje powierzchnię 2563,81 ha - obręb Gołonóg  -  łącznie 1081,68 ha, w tym powierzchnia nieleśna 22,77ha; - obręb Łysa Góra - łącznie 1482,13 ha, w tym powierzchnia nieleśna 62,56ha.

2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasek Grodziecki"powołany Uchwałą Nr XIII/139/93r., z dnia 23 czerwca 1993r. Rady Miejskiej w Będzinie. Na gruntach Nadleśnictwa obszar obejmuje powierzchnię 139,98 ha, w tym powierzchni leśnej 135,35 ha. Położony jest w obrębie miasta Będzina.