Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

Park utworzony został w 1980 roku w granicach byłego województwa katowickiego na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach (Uchwała nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dn. 20.06.1980; Dz. Urz. WRN w Katowicach nr 3, poz. 16). Po reformie podziału administracyjnego kraju w 1999 r., park znalazł się w granicach dwóch województw - śląskiego i małopolskiego. Powierzchnia parku wynosi 54 060 ha, a powierzchnia otuliny - 59 386 ha. Park Orlich Gniazd posiada walory krajobrazowe i przyrodnicze niepowtarzalne w skali kraju, a nawet Europy. Park położony jest w obrębie Wyżyny Częstochowskiej.

Charakterystycznym elementem krajobrazu parku są: formy krasowe powstałe w wyniku erozji mezozoicznych warstw skalnych - malownicze wzgórza z ostańcami skalnymi, doliny krasowe i jary oraz system krasu podziemnego - liczne schroniska skalne i jaskinie. Mniej wyrazistym, choć istotnym elementem krajobrazu jurajskiego są źródła krasowe, tzw. wywierzyska.

Urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność gleb i specyficzne warunki klimatyczne decydują o niezwykłym bogactwie świata roślin i zwierząt Parku Orlich Gniazd.

Ogółem powierzchnia parku na gruntach Nadleśnictwa wynosi 325,02 ha – jest to obszar leśnictwa Mitręga i leśnictwa Łosień.